Open data

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้บริการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่านช่องทอง Open data เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ข้อมูลการผลิต

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน

ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน

ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา

ข้อมูลราคารายสัปดาห์ ที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา

ข้อมูลต้นทุนสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ข้อมูลต้นทุนสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร

ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร

ข้อมูลการใช้ที่ดิน

ข้อมูลการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร