สินค้าเกษตรสำคัญ

การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร

ครัวเรือนเกษตร

เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร

หน่วย: บาท/ครัวเรือน
รายการ ปีเพาะปลูก
2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61
รายได้ 219,912 223,296 225,835 240,231 247,743 268,303 283,259 300,565 309,278 370,040.29
รายได้เงินสดเกษตร 132,184 135,351 137,175 140,565 146,334 148,240 148,390 157,373 160,932 197,373.30
รายได้เงินสดนอกเกษตร 87,728 87,945 88,660 99,666 101,409 120,063 134,869 143,192 148,346 172,666.98
รายจ่าย 174,893 180,586 190,125 197,204 207,015.55 229,955 229,828 248,170 243,178 297,984.07
รายจ่ายเงินสดเกษตร 74,711 76,719 79,961 83,117 88,709 99,770 91,326 100,281 101,957 122,890.19
รายจ่ายเงินสดนอกเกษตร 100,182 103,867 110,164 114,087 118,306.55 130,185 138,502 147,889 141,221 175,093.88
รายได้สุทธิ
รายได้เงินสดสุทธิเกษตร 57,473 58,632 57,214 57,448 57,625 48,470 57,063 57,091 58,975 74,483.11
รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน1 145,201 146,577 145,874 157,114 159,034 168,533 191,932 200,283 207,321 247,150.10
เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้2 45,019 42,710 35,710 43,027 40,727.45 38,348 53,430 52,394 66,100 72,056.22
ทรัพย์สิน-หนี้สิน
ทรัพย์สินเดำเนินงานและหมุนเวียนต้นปี 955,486 961,878 1,019,088 1,007,005 121,189 118,730 118,823 142,991 122,933 159,831.04
ขนาดหนี้สินต้นปี 53,885 54,409 54,061 59,808 76,697 82,572 100,977 117,346 122,695 123,454.08
ข้อมูลพื้นฐาน
ขนาดครัวเรือน 4.06 4.01 3.94 3.88 4 3.96 4.21 4.04 3.91 3.83
ขนาดเนื้อที่ถือครอง 22.44 25.43 25.42 25.25 25.28 25.26 25.28 25.26 25.22 23.15

หมายเหตุ:

1 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน = รายได้เงินสดสุทธิเกษตร + รายได้เงินสดนอกเกษตร
2 เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้ = รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน - รายจ่ายเงินสดนอกเกษตร

ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน

สินค้า กลุ่มสินค้า 2565 2566 ผลิต
(1,000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวนาปรัง พืชไร่ 13.0928.4427.7817.017.464.881.030.250.06 7,212.577
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชไร่ 0.041.143.2511.521.5631.6217.092.590.873.795.421.13 4,961.357
ถั่วเหลือง พืชไร่ 0.665.3217.868.921.650.052.2330.3832.020.91 22.993
ทุเรียน ไม้ผลไม้ยืนต้น 0.980.221.4611.3330.5824.65146.021.784.142.362.48 1,263.363
ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลไม้ยืนต้น 5.456.8610.4410.169.659.548.968.667.5388.246.51 17,461.219
มะพร้าว อื่นๆ 6.857.457.768.949.9110.8210.549.747.226.656.647.48 692.298
มังคุด ไม้ผลไม้ยืนต้น 0.210.0110.5742.4924.6910.715.174.721.080.150.2 283.355
ยางพารา ไม้ผลไม้ยืนต้น 11.597.512.91.35.0389.159.629.8410.211.613.26 4,872.373
ลองกอง ไม้ผลไม้ยืนต้น 0.040.010.264.0414.2717.7913.2728.6219.821.88 47.167
ลำไย ไม้ผลไม้ยืนต้น 10.335.743.131.590.893.1313.123.8810.047.398.3212.46 1,655.367
ลิ้นจี่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 0.946.3458.9833.590.130.02 47.290
สับปะรดโรงงาน พืชไร่ 7.079.839.889.6512.5311.456.43.974.987.6210.36.33 1,756.063
เงาะ ไม้ผลไม้ยืนต้น 0.010.043.5841.2730.715.875.392.530.510.070.03 280.420

การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร

รายการ TYPE 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 (ธ.ค.)
กระเทียม ส่งออก 28.33 32.48 61.50 37.38 37.48 36.20 105.68 115.69 88.16
กาแฟ ส่งออก 7,028.20 6,097.39 4,316.28 4,090.19 3,427.67 3,070.23 3,274.38 3,422.23 3,999.34
กุ้ง ส่งออก 63,315.50 55,278.19 66,436.03 68,054.84 55,870.81 48,412.21 43,251.66 47,931.44 50,756.63
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งออก 5,154.83 716.74 4,839.25 2,321.67 685.41 17.85 6.41 256.79 11.17
ชา ส่งออก 1,282.89 989.41 977.29 1,370.71 1,076.73 1,350.30 1,746.38 2,000.84 2,028.37
ถั่วลิสง ส่งออก 6.16 18.87 59.66 74.57 58.18 57.90 34.67 42.40 46.28
ถั่วเหลือง ส่งออก 234.54 171.70 114.10 82.85 64.30 59.24 33.36 18.84 19.95
ปลาทูน่า ส่งออก 78,088.35 68,851.54 71,890.80 72,245.20 74,461.04 68,830.87 74,867.94 61,436.88 79,202.36
พริกไทย ส่งออก 67.63 51.15 57.70 56.52 129.12 149.79 145.26 186.77 307.22
มะพร้าว ส่งออก 11,417.07 12,147.39 14,177.72 16,948.98 19,563.06 19,349.64 19,782.99 23,169.43 33,078.68
มันฝรั่ง ส่งออก 286.19 347.53 501.81 456.91 512.06 540.65 592.73 786.27 819.74
มันสำปะหลังโรงงาน ส่งออก 90,771.11 93,982.84 80,057.64 72,723.25 74,086.90 55,924.31 58,787.97 96,016.77 117,386.00
สุกร ส่งออก 2,337.08 2,355.83 2,178.03 2,042.77 2,048.15 2,808.71 4,948.79 2,873.01 1,333.44
ส้มเขียวหวาน ส่งออก 1,205.98 1,063.94 1,500.26 1,009.54 866.08 862.25 888.40 1,137.06 1,156.01
อ้อยโรงงาน ส่งออก 95,437.33 98,560.40 95,395.07 102,160.97 106,776.88 107,710.94 70,649.35 65,329.18 131,779.55
โคนม ส่งออก 8,073.51 9,221.43 9,938.06 10,322.73 10,976.93 11,982.71 13,008.52 13,256.34 14,773.69
ถั่วเขียว ส่งออก 568.07 849.53 699.22 924.90 591.71 499.89 635.77 1,151.30 1,036.86
ทุเรียน ส่งออก 13,843.10 15,563.24 20,049.98 24,942.95 35,398.78 51,181.42 72,565.97 119,148.34 125,818.51
ยางพารา ส่งออก 244,908.27 202,863.88 199,932.34 287,744.24 225,159.70 190,649.66 181,991.76 246,939.84 280,813.01
สับปะรดโรงงาน ส่งออก 23,602.77 27,425.41 30,160.97 27,040.41 19,046.53 15,660.51 15,174.40 19,988.10 23,858.58
หอมหัวใหญ่ ส่งออก 4.66 7.19 10.21 7.73 7.70 1.65 1.80 2.59 2.70
ไก่เนื้อ ส่งออก 73,963.33 81,176.55 89,063.15 96,024.68 100,398.40 105,028.65 103,892.48 102,541.67 141,999.16
ข้าว ส่งออก 174,851.09 155,912.02 154,733.30 175,160.78 182,081.67 130,584.56 116,044.96 109,771.15 138,697.52
ปาล์มน้ำมัน ส่งออก 11,582.22 4,084.81 4,814.14 11,921.35 11,143.42 6,822.57 6,714.96 31,330.73 52,611.14
กล้วยไม้ ส่งออก 2,709.65 2,716.35 2,887.07 2,786.25 2,823.10 2,649.09 1,738.51 2,203.19 2,833.39
มะม่วง ส่งออก 3,235.48 3,146.81 3,200.24 3,326.80 4,383.71 4,065.64 4,602.18 5,998.71 6,439.33
โคเนื้อ ส่งออก 2,584.77 2,009.22 1,099.07 2,212.93 4,148.38 5,870.44 5,442.19 3,540.25 3,428.66
มังคุด ส่งออก 4,835.37 4,349.76 4,308.35 7,445.79 7,289.33 16,729.15 15,040.17 17,103.00 13,555.59
กล้วยหอม ส่งออก 45.15 99.17 81.40 104.10 157.19 92.28 106.37 222.45 90.34
ปลาป่น ส่งออก 0.72 33.63 13.85 0.10 5.76 0.05 0.00 0.09 0.27
ลองกอง ส่งออก 15.65 25.75 34.14 31.01 45.53 31.60 46.62 36.45 86.07
ลำไย ส่งออก 14,051.85 15,813.15 20,566.26 32,874.59 28,767.16 30,474.90 24,730.47 31,325.30 25,849.97
ส้มโอ ส่งออก 227.88 271.63 376.73 616.27 549.00 513.30 671.00 1,061.84 1,475.43
เงาะ ส่งออก 543.41 506.97 550.30 515.52 549.71 603.59 435.23 573.52 852.10
ไข่ไก่ ส่งออก 445.62 587.70 309.29 380.88 997.04 750.73 655.84 800.55 1,162.03
กระเทียม นำเข้า 605.78 1,205.18 1,084.63 1,333.98 1,623.29 1,699.80 1,561.04 1,032.98 860.42
กล้วยหอม นำเข้า 0.41 0.65 1.16 0.08 - 0.25 119.09 713.77 23.52
กล้วยไม้ นำเข้า 68.43 33.48 27.40 21.21 20.59 19.45 14.99 30.81 39.57
กาแฟ นำเข้า 6,419.57 7,198.45 6,735.51 8,071.26 7,622.33 6,120.95 7,628.52 7,911.94 10,686.14
กุ้ง นำเข้า 4,114.23 3,539.66 3,996.34 4,519.13 4,611.19 4,177.73 3,348.11 6,064.65 5,747.50
ข้าว นำเข้า 232.05 530.53 338.92 472.49 398.34 493.23 579.71 381.94 222.12
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นำเข้า 128.45 783.99 678.19 579.34 900.93 4,772.17 8,687.96 12,722.79 15,022.42
ชา นำเข้า 958.83 1,025.48 1,326.05 1,260.78 1,334.79 1,386.36 1,461.90 1,539.63 1,558.15
ถั่วลิสง นำเข้า 1,502.46 1,973.95 2,819.11 2,416.57 2,331.21 2,052.11 2,130.53 2,009.84 2,032.77
ถั่วเขียว นำเข้า 925.74 964.91 1,305.28 578.25 490.64 675.32 1,068.98 1,301.12 1,061.20
ถั่วเหลือง นำเข้า 34,995.96 38,288.39 43,095.81 39,837.92 37,324.84 39,512.69 50,493.21 72,611.46 70,511.76
ทุเรียน นำเข้า 24.20 28.28 63.43 20.87 64.04 291.14 1,185.27 2,158.67 4,464.92
ปลาทูน่า นำเข้า 39,955.18 34,041.33 45,489.87 48,489.45 48,999.99 45,110.30 45,624.38 38,353.02 46,087.49
ปลาป่น นำเข้า 7.44 5.24 6.32 8.90 34.03 81.14 105.38 301.27 338.89
ปาล์มน้ำมัน นำเข้า 4,854.22 4,681.98 4,628.89 3,832.35 2,862.69 2,408.47 3,007.60 2,481.78 4,498.83
พริกไทย นำเข้า 779.22 1,188.19 1,262.13 1,024.37 854.55 721.97 701.23 1,039.45 1,220.19
มะพร้าว นำเข้า 1,933.32 2,035.43 3,643.61 6,886.30 3,248.43 3,328.80 8,079.68 5,860.55 4,335.00
มะม่วง นำเข้า 25.57 32.86 83.89 219.72 289.93 330.31 379.24 328.04 296.39
มังคุด นำเข้า 22.59 464.54 291.14 113.38 371.81 0.51 - 0.62 1.04
มันฝรั่ง นำเข้า 3,864.42 3,824.86 4,563.15 4,227.57 4,275.76 4,525.58 4,246.72 4,240.42 6,222.88
มันสำปะหลังโรงงาน นำเข้า 2,780.22 7,052.22 11,219.09 12,812.45 8,761.69 8,341.21 13,203.89 13,522.44 19,904.12
ยางพารา นำเข้า 2,434.48 2,593.68 2,936.46 3,009.84 3,616.92 3,762.07 3,093.83 4,371.83 4,124.80
ลำไย นำเข้า 5.45 4.48 10.33 3.92 23.28 10.93 9.46 76.21 22.65
สับปะรดโรงงาน นำเข้า 47.05 50.75 141.63 116.29 61.56 38.50 146.12 33.92 25.36
สุกร นำเข้า 65.18 102.88 70.18 43.07 39.10 35.00 90.17 43.94 69.01
ส้มเขียวหวาน นำเข้า 4,348.50 4,502.12 5,369.59 3,417.14 3,181.90 2,497.90 3,564.78 4,075.40 4,291.09
ส้มโอ นำเข้า - 0.01 0.00 - - - 44.70 130.58 34.84
หอมหัวใหญ่ นำเข้า 64.98 98.61 97.06 98.57 106.26 97.16 102.56 117.64 198.58
อ้อยโรงงาน นำเข้า 6,016.44 5,519.31 5,613.89 6,830.74 6,522.03 6,433.36 8,725.85 12,190.86 12,900.50
โคนม นำเข้า 25,955.52 19,831.26 16,424.08 20,581.40 20,340.43 20,532.44 21,101.22 25,141.46 33,198.55
โคเนื้อ นำเข้า 4,128.74 4,066.99 3,807.61 4,246.30 4,801.11 4,077.97 4,517.88 5,067.35 10,334.01
ไก่เนื้อ นำเข้า 456.65 225.23 240.09 184.45 118.05 155.24 105.63 138.95 179.64
ไข่ไก่ นำเข้า 36.67 0.15 0.69 2.27 - 1.30 0.00 2.44 2.48
ลองกอง นำเข้า - - - - - - - 0.08 -
เงาะ นำเข้า 5.49 1.21 4.39 0.57 - 1.05 - - -

หน่วย : มูลค่าล้านบาท