API

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้บริการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน API (Application Programming Interface ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงมูลเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้บริการ API ต้องลงทะเบียนก่อนใช้บริการ

icon image ลงทะเบียน

บริการ API

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกตามกลุ่มสินค้ารายปี

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกตามกลุ่มสินค้ารายปี

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ณ ตลาดสำคัญ

แสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตรตามสถานที่รับซื้อสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิต พื้นที่เพาะปลูก และพื้นเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตร

ข้อมูลชนิดสินค้าเกษตร

เป็นข้อมูลแสดงรายการสินค้าเกษตรที่ให้บริการผ่าน API

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกตามกลุ่มสินค้ารายเดือน

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกตามกลุ่มสินค้ารายเดือน

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าส่งออกตามกลุ่มสินค้ารายประเทศ

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าส่งออกตามกลุ่มสินค้ารายประเทศ