ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2565 2566 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เงาะ 0.010.043.5841.2730.715.875.392.530.510.070.03 280.42

สถานการณ์การผลิต

2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต (ตัน) 259,770 279,979 270,052 283,621 265,920
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 239,335 232,519 230,785 226,143 221,141
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 223,618 213,609 211,377 208,388 207,370
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2564 ปี 2565
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 524.93 26.27 507.27 25.44
กุมภาพันธ์ 269.29 12.91 181.54 10.25
มีนาคม 421.43 23.70 493.40 21.54
เมษายน 590.40 20.31 1,272.98 39.28
พฤษภาคม 2,476.49 59.30 9,095.00 183.04
มิถุนายน 4,282.22 94.17 9,271.05 196.83
กรกฎาคม 3,566.50 88.57 3,238.41 107.09
สิงหาคม 2,328.24 79.84 1,828.02 103.96
กันยายน 1,356.22 58.33 787.03 54.73
ตุลาคม 675.64 39.44 594.77 37.45
พฤศจิกายน 705.24 43.16 519.66 36.49
ธันวาคม 420.18 27.52 439.93 35.99
รวม 0.00 0.00 17,616.76 573.52 0.00 0.00 28,229.05 852.10
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2563 2564 2565 2566 2567
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 6.70 0.77
ส่งออก 16,714.54 435.23 17,616.76 573.52 28,229.05 852.10 15,422.48 824.44 1,445.14 92.53

Back to Top