ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2564 2565 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หอมหัวใหญ่ 0.853.445.836.1946.417.31 35.62

สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 31,081 36,838 35,245 - -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 9,007 10,430 10,284 - -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 8,831 10,320 10,218 - -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 57.20 5.59 3.60 0.18 49.53 4.09 0.06 0.00
กุมภาพันธ์ 69.80 6.76 2.63 0.08 94.20 9.61 5.93 1.49
มีนาคม 105.80 10.58 3.52 0.20 104.31 10.32 0.66 0.07
เมษายน 186.19 18.63 6.18 0.29
พฤษภาคม 89.53 9.75 2.64 0.08
มิถุนายน 175.93 18.37 2.20 0.07
กรกฎาคม 51.38 4.45 2.80 0.08
สิงหาคม 41.40 4.51 2.43 0.08
กันยายน 32.95 3.02 4.10 0.17
ตุลาคม 40.90 3.56 3.39 0.39
พฤศจิกายน 79.87 7.84 0.93 0.19
ธันวาคม 103.15 9.50 0.78 0.15
รวม 1,034.09 102.56 35.18 1.97 248.03 24.03 6.64 1.57
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 907.82 98.57 1,025.05 106.26 1,032.39 97.16 1,034.09 102.56 248.03 24.03
ส่งออก 60.83 9.12 74.52 8.00 49.64 1.65 35.18 1.97 6.64 1.57

Back to Top