สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 2,328,378 2,350,887 3,650,514 1,680,884 1,750,630
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 565,687 575,580 982,234 454,100 464,903
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 557,958 568,394 970,798 449,777 459,394
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Back to Top