สถานการณ์การผลิต

2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต (ตัน) 2,350,887 3,650,514 1,680,884 1,750,630 1,714,201
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 575,580 982,234 454,100 464,903 452,320
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 568,394 970,798 449,777 459,394 446,959
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2564 ปี 2565
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Back to Top