ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2565 2566 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ลองกอง 0.040.010.264.0414.2717.7913.2728.6219.821.88 47.17

สถานการณ์การผลิต

2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต (ตัน) 74,635 118,602 74,358 76,313 42,260
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 268,545 245,767 229,128 212,727 197,629
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 254,231 236,090 222,950 207,205 193,713
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2564 ปี 2565
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 20.88 0.30 5.72 0.30
กุมภาพันธ์ 6.93 0.31 0.01 0.00
มีนาคม 7.01 0.33 1.33 0.05
เมษายน 9.83 0.47 0.67 0.21
พฤษภาคม 23.55 0.89 145.68 5.61
มิถุนายน 124.12 2.74 227.58 8.68
กรกฎาคม 201.00 5.29 145.75 5.08
สิงหาคม 279.94 7.13 34.03 1.21
กันยายน 619.73 15.98 1,627.70 35.99
ตุลาคม 0.18 0.08 126.08 2.16 1,645.48 25.49
พฤศจิกายน 7.48 0.25 150.87 3.29
ธันวาคม 25.93 0.60 2.28 0.15
รวม 0.18 0.08 1,452.48 36.45 0.00 0.00 3,987.11 86.07
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2563 2564 2565 2566 2567
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 0.00 0.00 0.18 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ส่งออก 1,712.14 46.62 1,452.48 36.45 3,987.11 86.07 5,989.18 161.52 84.47 4.04

Back to Top