สถานการณ์การผลิต

2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต (ตัน) 29,368,185 31,079,966 28,999,122 35,094,485 34,006,532
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 8,624,284 8,823,412 9,439,009 10,919,014 11,008,232
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 8,327,370 8,666,596 8,918,250 10,406,314 9,921,725
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2564 ปี 2565
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 597,541.35 2,971.63 758,372.52 7,248.18 819,116.78 4,254.70 857,308.14 9,444.85
กุมภาพันธ์ 617,987.60 3,156.58 946,265.33 9,152.44 816,173.46 4,146.54 820,333.56 9,391.82
มีนาคม 512,168.39 2,556.52 924,850.75 9,681.96 702,424.28 3,453.15 1,005,292.67 11,018.27
เมษายน 198,268.50 975.66 836,693.76 8,010.55 306,431.38 1,501.40 1,398,617.10 13,998.25
พฤษภาคม 107,794.05 499.51 593,353.99 6,315.10 254,828.85 1,027.02 1,296,258.81 14,020.02
มิถุนายน 43,330.79 211.30 700,265.04 7,319.12 231,967.28 813.00 633,919.70 7,997.86
กรกฎาคม 50,381.24 177.28 744,492.01 7,506.11 160,136.28 478.56 505,612.58 6,931.54
สิงหาคม 53,765.08 180.20 710,870.68 7,979.05 122,856.49 319.07 645,101.48 9,393.04
กันยายน 90,200.01 240.65 651,165.14 7,836.69 101,773.24 286.36 536,853.57 7,883.65
ตุลาคม 74,263.25 203.27 476,733.71 5,995.12 83,006.06 231.71 590,930.55 8,467.17
พฤศจิกายน 99,864.39 328.70 640,502.00 7,400.50 150,593.78 581.93 521,648.41 7,878.11
ธันวาคม 407,957.59 2,021.14 1,068,124.21 11,573.03 532,420.38 2,810.69 974,598.00 10,962.04
รวม 2,853,522.23 13,522.44 9,051,689.14 96,017.84 4,281,728.27 19,904.12 9,786,474.56 117,386.62
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2563 2564 2565 2566 2567
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 3,016,834.68 13,203.89 2,853,522.23 13,522.44 4,281,728.27 19,904.12 4,032,128.50 19,289.71 2,853,587.80 14,798.74
ส่งออก 5,908,465.82 58,787.97 9,051,689.14 96,017.84 9,786,474.56 117,386.62 7,432,385.55 93,750.99 1,614,016.53 24,453.27

Back to Top