ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2565 2566 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
มังคุด 0.210.0110.5742.4924.6910.715.174.721.080.150.2 283.36

สถานการณ์การผลิต

2561 2562 2563 2564 2565
ผลผลิต (ตัน) 185,844 352,806 336,872 270,774 251,635
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 455,871 449,735 449,030 443,851 435,341
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 421,394 426,701 430,096 424,777 419,377
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2564 ปี 2565
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 38.35 1.13 217.44 14.39
กุมภาพันธ์ 176.93 16.22 56.42 1.75
มีนาคม 65.29 3.09 22.65 2.59
เมษายน 2,030.93 169.94 3,801.97 360.12
พฤษภาคม 11,126.12 1,009.83 102,347.93 7,258.82
มิถุนายน 75,724.51 6,026.32 18.00 1.04 90,177.02 5,280.15
กรกฎาคม 90,562.01 5,570.21 8,095.71 467.85
สิงหาคม 70,229.93 3,916.90 119.07 13.96
กันยายน 5,650.20 333.18 34.49 9.00
ตุลาคม 18.50 0.62 312.16 26.04 29.55 4.47
พฤศจิกายน 187.75 7.89 577.40 84.14
ธันวาคม 325.24 22.25 538.69 58.35
รวม 18.50 0.62 256,429.43 17,103.00 18.00 1.04 206,018.35 13,555.59
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2563 2564 2565 2566 2567
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 0.00 0.00 18.50 0.62 18.00 1.04 36.73 3.34 0.44 0.08
ส่งออก 292,147.01 15,040.17 256,429.43 17,103.00 206,018.35 13,555.59 248,820.38 17,219.07 12,924.93 1,089.21

Back to Top