ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2565 2566 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ถั่วเหลือง 0.665.3217.868.921.650.052.2330.3832.020.91 22.99

สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 85,658 82,455 52,570 37,385 21,234
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 304,212 303,200 208,386 143,830 81,094
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 302,266 300,968 196,366 143,270 80,390
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 365,998.62 4,409.85 246.60 4.11 251,909.43 3,669.19 64.84 1.60
กุมภาพันธ์ 225,182.28 2,801.09 4.25 0.28 241,050.77 3,642.49 49.87 1.48
มีนาคม 353,862.59 4,431.57 779.56 12.22 172,025.74 2,715.55 65.10 1.65
เมษายน 250,464.62 3,251.71 377.80 9.31 529,518.09 8,436.16 50.68 1.89
พฤษภาคม 501,226.32 6,317.14 37.72 1.11 409,402.04 7,208.04 69.97 1.87
มิถุนายน 403,488.25 4,993.96 18.26 0.68 540,869.71 9,974.94 50.64 1.63
กรกฎาคม 399,393.28 4,742.17 26.02 0.73 324,694.83 6,184.44 25.18 0.55
สิงหาคม 339,251.62 4,083.59 58.06 0.78 481,829.42 9,711.87 31.70 0.86
กันยายน 249,560.28 3,066.24 68.26 1.13 215,570.02 4,412.26 45.71 0.88
ตุลาคม 384,181.50 4,721.87 55.25 1.12 295,913.30 6,101.97 150.14 1.63
พฤศจิกายน 240,531.00 3,039.69 10.68 0.56 153,917.86 3,178.29 163.19 2.66
ธันวาคม 331,575.33 4,634.33 35.95 1.33 380,070.72 7,376.26 175.33 2.15
รวม 4,044,715.69 50,493.21 1,718.41 33.36 3,996,771.95 72,611.46 942.35 18.84
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2562 2563 2564 2565 2566
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 3,209,276.81 39,512.69 4,044,715.69 50,493.21 3,996,771.95 72,611.46 3,022,180.15 70,585.78 276,963.86 6,408.94
ส่งออก 3,199.14 59.24 1,718.41 33.36 942.35 18.84 950.35 22.15 13.29 0.48

Back to Top