Open data

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้บริการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่านช่องทอง Open data เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ข้อมูลต้นทุนสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ข้อมูลต้นทุนสินค้าเกษตรที่สำคัญ