Open data

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้บริการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่านช่องทอง Open data เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ข้อมูลการผลิต

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ