ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2564 2565 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ยางพารา 10.937.4332.116.059.259.169.2510.110.1810.5112.03 4,763.39

สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 4,503,101 4,813,527 4,848,620 4,859,666 -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 22,852,178 22,626,277 25,040,997 24,753,253 -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 19,106,742 20,023,099 21,489,732 21,984,446 -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ยางก้อน 19.41 19.97 21.79 21.60
ยางแผ่นดิบชั้น 3 52.85 52.41 57.89 54.13
น้ำยางสด 42.95 47.18 57.48 53.80
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 3,095.91 267.52 436,744.50 17,703.55 3,943.69 331.58 331,121.44 16,237.20
กุมภาพันธ์ 3,111.25 214.34 452,241.85 18,892.06 5,277.09 443.63 416,001.51 20,279.93
มีนาคม 3,850.96 297.51 372,534.42 16,207.37 4,491.32 375.66 483,868.25 24,077.75
เมษายน 3,055.10 266.09 351,948.41 15,105.53 3,556.77 355.14 388,748.81 20,235.44
พฤษภาคม 2,348.53 203.08 334,614.64 13,663.25 3,387.28 310.50 349,928.38 18,634.54
มิถุนายน 2,145.76 182.48 338,781.12 13,396.81 3,869.85 350.18 338,872.76 18,359.09
กรกฎาคม 1,915.83 141.69 314,454.69 11,736.47 3,361.47 313.44 354,929.16 19,311.74
สิงหาคม 3,550.81 221.58 333,443.13 12,706.62 4,313.65 415.14 394,502.90 21,276.21
กันยายน 4,188.13 240.52 304,890.46 12,125.00 3,499.23 366.73 385,265.83 20,564.05
ตุลาคม 4,309.76 305.53 359,076.05 15,224.99 2,671.10 273.49 421,468.10 22,350.44
พฤศจิกายน 5,282.68 392.18 368,258.14 17,077.83 4,196.38 410.44 405,523.67 21,637.26
ธันวาคม 3,790.63 340.45 386,461.70 18,153.85 3,925.26 400.25 443,853.26 23,947.26
รวม 40,645.34 3,072.96 4,353,449.10 181,993.35 46,493.08 4,346.20 4,714,084.07 246,910.90
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564 2565
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 38,699.69 3,589.10 45,059.26 3,741.15 40,645.34 3,072.96 46,493.08 4,346.20 12,439.53 1,140.18
ส่งออก 5,132,343.91 225,106.84 4,530,676.89 190,638.67 4,353,449.10 181,993.35 4,714,084.07 246,910.90 1,294,342.92 71,696.33

Back to Top