ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2563 2564 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ยางพารา 10.987.4532.126.139.089.149.210.1510.110.5512.1 4,908.18

สถานการณ์การผลิต

2558 2559 2560 2561 2562
ผลผลิต (ตัน) 4,413,748 4,342,935 4,502,804 4,813,527 5,017,404
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 23,140,371 22,933,097 - - -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 18,425,930 18,466,489 19,040,711 20,023,099 20,455,794
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ยางก้อน 20.29 20.25 21.40 22.29 24.30 24.09 22.22 18.57 17.76 16.31 17.46 18.81
ยางแผ่นดิบชั้น 3 40.31 41.47 43.87 46.91 47.39 50.59 45.85 38.57 37.91 35.47 36.69 38.69
น้ำยางสด 34.32 36.80 44.01 44.75 46.09 47.73 41.95 35.32 35.82 32.28 32.96 34.40
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2561 ปี 2562
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Back to Top