ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2563 2564 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปาล์มน้ำมัน 4.976.739.6812.2911.9711.699.738.617.036.415.655.24 16,170.77

สถานการณ์การผลิต

2559 2560 2561 2562 2563
ผลผลิต (ตัน) 11,662,559 14,452,261 15,534,984 16,800,938 -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 5,408,200 5,664,848 5,878,127 - -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 4,520,960 4,982,050 5,352,641 5,448,908 -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ผลปาล์มน้ำมันร่วง 6.84 5.61 5.13
ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย น.น. >15 กก.ขึ้นไป 6.47 5.19 4.30
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2562 ปี 2563
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 6,504.82 262.54 17,483.65 331.55 5,994.68 197.74 1,926.63 60.12
กุมภาพันธ์ 8,360.30 245.43 43,755.65 782.14 8,589.25 260.43 3,945.57 121.95
มีนาคม 5,292.89 201.48 73,868.02 1,246.49 10,065.25 292.44 5,765.13 218.05
เมษายน 3,256.91 139.86 90,743.96 1,441.59 11,432.99 345.71 6,331.72 187.03
พฤษภาคม 3,464.53 139.45 53,731.71 886.53 6,498.94 248.45 9,929.17 242.05
มิถุนายน 5,012.07 189.03 26,794.27 467.41 7,365.14 239.55 14,143.52 324.70
กรกฎาคม 10,199.96 258.88 16,188.10 290.10 3,917.22 126.27 42,208.08 840.39
สิงหาคม 5,699.81 180.34 12,393.95 255.22 3,503.66 141.50 89,210.06 1,825.50
กันยายน 6,696.24 196.93 13,033.41 269.60 4,739.58 172.31 67,878.95 1,458.02
ตุลาคม 5,372.91 169.74 16,964.29 340.65 7,528.32 248.44 45,414.41 982.02
พฤศจิกายน 5,384.18 173.68 10,039.79 209.99 16,560.31 485.35 6,086.53 178.59
ธันวาคม 7,505.09 218.96 5,880.52 139.76 5,076.92 167.98 5,099.50 180.91
รวม 72,749.70 2,376.30 380,877.31 6,661.03 91,272.26 2,926.17 297,939.27 6,619.35
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 81,789.17 3,806.76 70,610.94 2,837.17 72,749.70 2,376.30 91,272.26 2,926.17 13,235.52 440.61
ส่งออก 429,957.78 11,751.60 472,037.68 10,798.52 380,877.31 6,661.03 297,939.27 6,619.35 9,794.44 380.65

Back to Top