ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2564 2565 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ถั่วเหลือง 0.490.796.7834.056.381.310.162.5628.7117.641.13 29.86

สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 85,658 82,455 52,570 71,672 -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 304,212 303,200 208,386 259,166 -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 302,266 300,968 196,366 257,250 -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 365,998.62 4,409.85 246.60 4.11 251,909.43 3,669.19 64.84 1.60
กุมภาพันธ์ 225,182.28 2,801.09 4.25 0.28 241,050.77 3,642.49 49.87 1.48
มีนาคม 353,862.59 4,431.57 779.56 12.22 172,025.74 2,715.55 65.10 1.65
เมษายน 250,464.62 3,251.71 377.80 9.31 529,518.09 8,436.16 50.68 1.89
พฤษภาคม 501,226.32 6,317.14 37.72 1.11 409,402.04 7,208.04 69.97 1.87
มิถุนายน 403,488.25 4,993.96 18.26 0.68 540,869.71 9,974.94 50.64 1.63
กรกฎาคม 399,393.28 4,742.17 26.02 0.73 324,694.83 6,184.44 25.18 0.55
สิงหาคม 339,251.62 4,083.59 58.06 0.78 481,829.42 9,711.87 31.70 0.86
กันยายน 249,560.28 3,066.24 68.26 1.13 215,570.02 4,412.26 45.71 0.88
ตุลาคม 384,181.50 4,721.87 55.25 1.12 295,913.30 6,101.97 150.14 1.63
พฤศจิกายน 240,531.00 3,039.69 10.68 0.56
ธันวาคม 331,575.33 4,634.33 35.95 1.33
รวม 4,044,715.69 50,493.21 1,718.41 33.36 3,462,783.37 62,056.92 603.83 14.03
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 2,745,686.57 39,837.92 2,722,969.05 37,324.84 3,209,276.81 39,512.69 4,044,715.69 50,493.21 3,462,783.37 62,056.92
ส่งออก 3,960.00 82.85 3,183.46 64.30 3,199.14 59.24 1,718.41 33.36 603.83 14.03

Back to Top