Open data

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้บริการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่านช่องทอง Open data เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร

ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร

ข้อมูลการใช้ที่ดิน

ข้อมูลการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร