Open data

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้บริการฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่านช่องทอง Open data เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน

ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรรายวัน

ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา

ข้อมูลราคารายสัปดาห์ ที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา