ข้อมูลการใช้ที่ดิน

ข้อมูลการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร

แหล่งข้อมูล

csv

Matedata File

Matedata Source

ชื่อข้อมูลข้อมูลการใช้ที่ดิน
ID ของข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร
หมายเหตุ เจ้าของข้อมูล
คำสำคัญ
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
วันที่เริ่มต้น
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด
แหล่งที่มา
URL
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าใช้ข้อมูล
หน่วยการจัดเก็บข้อมูล
รูปแบบที่บันทึกข้อมูล
ประเภทการนำเสนอ
ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ทุกประเทศ
ชื่อข้อมูลข้อมูลการใช้ที่ดิน
ID ของข้อมูล
คำอธิบายชุดข้อมูล
รายละเอียดชุดข้อมูล
หมายเหตุ การ Backup ข้อมูล
ประเภทของชุดข้อมูล
ชื่อไฟล์หรือชื่อตาราง
ที่อยู่ไฟล์ (File location)
ระยะเวลาการในการเก็บ (Data Retention Period)
การเก็บรักษาไฟล์ (File Retention Period)
ตารางในการจัดเก็บถวาร
ข้อกำหนดในการล้างข้อมูล
ขอบเขตข้อมูลภาษาอังกฤษ ขอบเขตข้อมูลภาษาไทย คำอธิบาย
PROVINCE_N PROVINCE_N
PROVINCE_C PROVINCE_C
VALUE VALUE
NAME NAME
NAME_C NAME_C
YEAR YEAR