ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร

ข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร

แหล่งข้อมูล

csv

Matedata File

Matedata Source

ชื่อข้อมูลข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร
ID ของข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลรายได้เงินสดทางการเกษตร รายได้เงินสดนอกการเกษตร รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร รายจ่ายเงินสดนอกการเกษตร
หมายเหตุ เจ้าของข้อมูล
คำสำคัญ
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
วันที่เริ่มต้น
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด
แหล่งที่มา
URL
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าใช้ข้อมูล
หน่วยการจัดเก็บข้อมูล
รูปแบบที่บันทึกข้อมูล
ประเภทการนำเสนอ
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
ชื่อข้อมูลข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร
ID ของข้อมูล
คำอธิบายชุดข้อมูล
รายละเอียดชุดข้อมูล
หมายเหตุ การ Backup ข้อมูล
ประเภทของชุดข้อมูล
ชื่อไฟล์หรือชื่อตาราง
ที่อยู่ไฟล์ (File location)
ระยะเวลาการในการเก็บ (Data Retention Period)
การเก็บรักษาไฟล์ (File Retention Period)
ตารางในการจัดเก็บถวาร
ข้อกำหนดในการล้างข้อมูล
ขอบเขตข้อมูลภาษาอังกฤษ ขอบเขตข้อมูลภาษาไทย คำอธิบาย
NAME NAME ชื่อสินค้า
NAME_CODE NAME_CODE
PROV_CODE PROV_CODE
VALUE VALUE มูลค่า
PROVINCE_N PROVINCE_N จังหวัด
REGION_C REGION_C
REGION_N REGION_N
YEAR YEAR ปี
CREATE_AT CREATE_AT