ข้อมูลต้นทุนสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ข้อมูลต้นทุนสินค้าเกษตรที่สำคัญ

แหล่งข้อมูล

-

Matedata File

Matedata Source

ชื่อข้อมูลข้อมูลต้นทุนสินค้าเกษตรที่สำคัญ
ID ของข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลต้นทุนสินค้าเกษตรที่สำคัญ
หมายเหตุ เจ้าของข้อมูล
คำสำคัญ
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
วันที่เริ่มต้น
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด
แหล่งที่มา
URL
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าใช้ข้อมูล
หน่วยการจัดเก็บข้อมูล
รูปแบบที่บันทึกข้อมูล
ประเภทการนำเสนอ
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ประเทศไทย
ชื่อข้อมูลข้อมูลต้นทุนสินค้าเกษตรที่สำคัญ
ID ของข้อมูล
คำอธิบายชุดข้อมูล
รายละเอียดชุดข้อมูล
หมายเหตุ การ Backup ข้อมูล
ประเภทของชุดข้อมูล
ชื่อไฟล์หรือชื่อตาราง
ที่อยู่ไฟล์ (File location)
ระยะเวลาการในการเก็บ (Data Retention Period)
การเก็บรักษาไฟล์ (File Retention Period)
ตารางในการจัดเก็บถวาร
ข้อกำหนดในการล้างข้อมูล
ขอบเขตข้อมูลภาษาอังกฤษ ขอบเขตข้อมูลภาษาไทย คำอธิบาย
BD_YR BD_YR
PROD_C PROD_C
FULL_NAME FULL_NAME
ITEM_C ITEM_C
ITEM_N ITEM_N
CASH_VAL CASH_VAL
NON_VAL NON_VAL
TOT_VAL TOT_VAL