ข้อมูลการผลิต

ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ

แหล่งข้อมูล

-

Matedata File

Matedata Source

ชื่อข้อมูลข้อมูลการผลิต
ID ของข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ
หมายเหตุ เจ้าของข้อมูล
คำสำคัญ
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
วันที่เริ่มต้น
วันที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุด
แหล่งที่มา
URL
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
สิทธิ์ในการเข้าใช้ข้อมูล
หน่วยการจัดเก็บข้อมูล อำเภอ
รูปแบบที่บันทึกข้อมูล
ประเภทการนำเสนอ เว็บไซต์,ตารางสถิติ
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
ขอบเขตที่เผยแพร่ข้อมูล ทุกประเทศ
ชื่อข้อมูลข้อมูลการผลิต
ID ของข้อมูล
คำอธิบายชุดข้อมูล
รายละเอียดชุดข้อมูล
หมายเหตุ การ Backup ข้อมูล
ประเภทของชุดข้อมูล
ชื่อไฟล์หรือชื่อตาราง
ที่อยู่ไฟล์ (File location)
ระยะเวลาการในการเก็บ (Data Retention Period)
การเก็บรักษาไฟล์ (File Retention Period)
ตารางในการจัดเก็บถวาร
ข้อกำหนดในการล้างข้อมูล
ขอบเขตข้อมูลภาษาอังกฤษ ขอบเขตข้อมูลภาษาไทย คำอธิบาย
YEAR_R YEAR_R ปี
NAME_N NAME_N ชื่อสินค้า
TYPE_CODE TYPE_CODE
SUM_PLANT_AREA SUM_PLANT_AREA พื้นที่เพาะปลูก
SUM_HARVEST_AREA SUM_HARVEST_AREA พื้นที่เก็บเกี่ยว
SUM_PRODUCT SUM_PRODUCT ผลผลิต