ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2564 2565 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เงาะ 0.369.0331.9922.8414.0311.378.911.130.240.1 273.67

สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 247,837 259,770 279,979 270,052 -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 256,201 239,329 232,501 230,762 -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 242,792 223,618 213,609 211,377 -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 652.85 30.89 524.93 26.27
กุมภาพันธ์ 481.86 24.43 269.29 12.91
มีนาคม 460.79 27.56 421.43 23.70
เมษายน 1,971.31 38.11 590.40 20.31
พฤษภาคม 7,724.86 97.56 2,476.49 59.30
มิถุนายน 1,873.94 43.75 4,282.22 94.17
กรกฎาคม 742.21 33.42 3,566.50 88.57
สิงหาคม 710.28 31.92 2,328.24 79.84
กันยายน 597.17 29.69 1,356.22 58.33
ตุลาคม 431.74 25.01 675.64 39.44
พฤศจิกายน 584.43 29.84 705.24 43.16
ธันวาคม 483.11 23.06 420.18 27.52
รวม 0.00 0.00 16,714.54 435.23 0.00 0.00 17,616.76 573.52
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564 2565
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 0.00 0.00 12.04 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ส่งออก 16,457.70 549.71 22,747.00 603.59 16,714.54 435.23 17,616.76 573.52 1,182.81 57.33

Back to Top