สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 165,051 192,024 213,743 - 259,354
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 100,076 101,715 104,581 - 128,046
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 83,548 94,599 99,094 - 111,679
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 14,228.51 349.57 2,970.15 71.93 22,943.67 645.16 2,338.63 60.57
กุมภาพันธ์ 10,812.37 216.34 3,441.30 78.05 12,546.95 335.86 2,844.93 63.76
มีนาคม 13,178.83 311.80 3,469.64 84.47 17,492.40 468.67 6,044.74 153.24
เมษายน 3,111.66 98.03 3,047.21 76.60 11,414.38 283.83 5,154.82 112.58
พฤษภาคม 2,220.85 77.07 5,129.86 94.55 5,080.03 164.46 5,856.92 121.03
มิถุนายน 2,645.60 119.61 3,818.57 77.62 3,158.37 113.89 3,651.59 92.44
กรกฎาคม 2,383.27 137.36 3,370.76 78.26 2,831.64 165.33 3,314.67 84.57
สิงหาคม 3,377.44 225.17 3,072.78 65.10 5,419.81 348.08 4,079.85 98.30
กันยายน 4,183.96 220.74 3,282.06 73.61 4,779.82 277.96 3,308.69 76.27
ตุลาคม 7,413.14 259.84 2,453.17 60.33 4,777.94 253.19 3,425.50 86.85
พฤศจิกายน 23,477.50 677.78 2,862.92 77.61 10,024.35 508.09 3,644.34 89.76
ธันวาคม 31,586.64 871.45 2,232.73 52.91 13,652.22 510.86 3,654.25 98.90
รวม 118,619.77 3,564.78 39,151.16 891.04 114,121.58 4,075.38 47,318.93 1,138.26
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564 2565
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 99,510.59 3,181.90 73,825.58 2,497.90 118,619.77 3,564.78 114,121.58 4,075.38 43,801.71 1,598.83
ส่งออก 35,810.36 867.33 36,782.50 866.52 39,151.16 891.04 47,318.93 1,138.26 13,334.30 332.51

Back to Top