ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2564 2565 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สับปะรดโรงงาน 6.639.128.59.211.38105.514.064.659.3112.469.18 1,800.56

สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 2,328,378 - 1,825,257 1,680,884 -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 565,687 - 491,117 454,100 -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 557,958 - 485,399 449,777 -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สับปะรดโรงงาน 6.47 7.26 7.59 7.21
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 231.71 6.49 38,409.00 1,336.47 342.44 16.94 38,207.17 1,553.05
กุมภาพันธ์ 231.33 5.93 39,973.82 1,462.36 16.22 0.66 44,141.34 1,729.88
มีนาคม 210.98 6.39 38,799.44 1,530.98 18.97 0.74 47,243.99 1,836.98
เมษายน 157.98 5.25 34,529.26 1,509.74 0.18 0.06 36,986.58 1,533.59
พฤษภาคม 38.48 1.31 29,198.67 1,341.17 54.54 1.89 35,066.59 1,500.35
มิถุนายน 92.99 3.51 28,220.82 1,254.86 34.56 2.01 42,865.33 1,854.63
กรกฎาคม 100.29 4.17 23,838.16 1,074.04 0.07 0.01 38,173.72 1,703.44
สิงหาคม 1,087.85 41.51 18,913.95 890.09 35.58 1.46 29,863.07 1,418.03
กันยายน 192.23 6.21 15,302.68 716.13 3.75 1.08 30,700.43 1,458.50
ตุลาคม 1,056.90 40.99 17,997.03 847.76 201.68 8.60 34,467.57 1,652.47
พฤศจิกายน 485.72 19.75 34,969.00 1,502.13 0.07 0.02 37,972.45 1,768.26
ธันวาคม 110.74 4.58 41,206.01 1,708.68 10.26 0.45 40,682.59 1,951.06
รวม 3,997.18 146.12 361,357.82 15,174.40 718.31 33.92 456,370.82 19,960.23
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564 2565
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 1,366.41 61.56 1,432.92 38.50 3,997.18 146.12 718.31 33.92 57.34 1.92
ส่งออก 640,142.44 19,046.71 515,101.85 15,660.51 361,357.82 15,174.40 456,370.82 19,960.23 136,443.93 6,161.44

Back to Top