สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 30,495,190 29,368,185 31,079,966 28,999,122 32,498,875
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 8,918,392 8,624,284 8,823,412 9,439,009 10,335,790
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 8,714,471 8,327,370 8,666,596 8,918,250 9,796,037
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
มันเส้น 5.97 5.94 5.84 5.74
หัวมันสำปะหลัง (แป้ง 25 %) 2.23 2.26 2.34 2.31
หัวมันสำปะหลังสด 2.03 2.07 2.13 2.08
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 625,688.60 2,795.28 431,464.00 4,244.18 597,541.35 2,971.63 758,372.52 7,248.19
กุมภาพันธ์ 703,448.42 3,160.35 683,274.50 5,821.38 617,325.44 3,152.94 938,350.14 9,093.61
มีนาคม 448,688.86 1,992.17 567,517.49 5,372.35 513,262.69 2,551.54 924,975.02 9,682.89
เมษายน 163,663.15 736.23 486,781.95 5,225.13 197,487.23 971.84 815,645.97 7,858.19
พฤษภาคม 111,807.99 469.80 695,244.34 6,143.15 107,294.05 497.26 593,353.99 6,315.10
มิถุนายน 65,025.60 245.58 356,842.62 3,503.53 42,362.04 206.74 675,350.39 7,135.48
กรกฎาคม 170,236.14 783.45 465,507.87 4,338.54 50,162.49 176.84 744,498.34 7,505.87
สิงหาคม 112,457.12 436.98 445,293.40 4,788.61 53,640.08 179.45 710,894.68 7,977.00
กันยายน 64,743.99 259.11 472,553.22 4,876.36 90,106.26 240.46 644,568.33 7,783.10
ตุลาคม 81,116.25 248.20 345,444.22 3,990.06 74,263.25 203.27 476,648.71 5,993.73
พฤศจิกายน 107,143.56 397.16 349,603.63 4,202.55
ธันวาคม 362,815.01 1,679.59 608,938.59 6,282.13
รวม 3,016,834.68 13,203.89 5,908,465.82 58,787.97 2,343,444.88 11,151.97 7,282,658.08 76,593.17
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 2,892,716.30 12,812.45 2,117,938.99 8,761.69 2,155,127.31 8,341.21 3,016,834.68 13,203.89 2,343,444.88 11,151.97
ส่งออก 9,665,644.39 72,723.25 6,976,469.76 74,086.90 5,291,663.12 55,925.85 5,908,465.82 58,787.97 7,282,658.08 76,593.17

Back to Top