ปฏิทินสินค้าเกษตร

สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 30,495,190 29,368,185 31,079,966 28,999,122 35,094,485
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 8,918,392 8,624,284 8,823,412 9,439,009 10,919,014
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 8,714,471 8,327,370 8,666,596 8,918,250 10,406,314
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Back to Top