ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2563 2564 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
มันสำปะหลัง 5.054.428.9617.8922.621.326.554.712.021.92.082.5 29,883.44

สถานการณ์การผลิต

2559 2560 2561 2562 2563
ผลผลิต (ตัน) 31,161,103 30,495,190 29,368,185 - -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 9,315,012 8,918,392 8,624,284 - -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 9,065,277 8,714,471 8,327,370 - -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
มันเส้น 5.16 4.99 4.99
หัวมันสำปะหลังสด 1.94 1.92 1.89
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2562 ปี 2563
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 214,911.98 1,216.94 561,571.29 6,037.13 326,675.32 1,690.80 428,263.95 4,166.51
กุมภาพันธ์ 175,579.55 983.12 659,403.28 6,838.12 383,641.00 1,974.46 679,783.49 5,737.76
มีนาคม 91,211.47 499.80 634,669.66 6,509.92 253,142.62 1,342.33 562,114.75 5,241.17
เมษายน 25,621.25 144.66 638,776.94 5,788.85 117,555.38 649.30 482,000.53 5,103.87
พฤษภาคม 17,882.11 101.06 537,149.51 5,111.22 71,676.77 392.68 691,325.10 6,042.28
มิถุนายน 16,733.49 88.19 318,150.69 3,409.55 31,925.16 177.13 352,715.99 3,401.63
กรกฎาคม 11,304.11 66.01 393,109.28 3,994.88 86,972.21 470.93 461,646.27 4,242.60
สิงหาคม 12,380.50 72.43 308,652.05 3,596.87 24,830.21 186.17 441,701.36 4,696.28
กันยายน 6,097.14 35.65 222,462.12 2,942.82 8,767.56 83.82 463,762.85 4,742.05
ตุลาคม 2,764.22 17.68 404,784.50 4,268.40 6,737.43 66.11 342,446.90 3,910.03
พฤศจิกายน 10,199.00 56.53 286,054.97 3,129.71 34,095.37 206.58 346,526.43 4,124.12
ธันวาคม 97,409.94 501.51 285,798.96 3,263.03 229,707.16 1,191.27 605,409.19 6,193.93
รวม 682,094.76 3,783.58 5,250,583.23 54,890.52 1,575,726.20 8,431.55 5,857,696.82 57,602.25
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 1,069,099.62 5,141.17 771,037.15 3,846.10 682,094.76 3,783.58 1,575,726.20 8,431.55 355,208.01 1,872.70
ส่งออก 9,633,524.16 71,981.56 6,940,098.86 73,142.62 5,250,583.23 54,890.52 5,857,696.82 57,602.25 755,794.43 7,184.96

Back to Top