สถานการณ์การผลิต

2558 2559 2560 2561 2562
ผลผลิต (ตัน) 3,785,846 4,150,791 4,355,955 4,426,712 4,460,186
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 6,224,014 6,152,314 5,984,253 6,135,552 6,011,381
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 5,915,805 6,108,737 5,962,538 6,132,375 5,988,057
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2561 ปี 2562
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Back to Top