ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2563 2564 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.311.099.3215.8917.2326.1314.54.020.93.555.591.47 4,510.12

สถานการณ์การผลิต

2558 2559 2560 2561 2562
ผลผลิต (ตัน) 4,029,198 4,390,185 4,820,962 4,993,137 5,091,690
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 6,587,096 6,489,813 6,579,194 6,869,010 6,809,848
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 6,274,796 6,444,886 6,552,902 6,865,504 6,786,058
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นเกิน 14.5% 6.98 6.69 6.46 6.10 5.82 6.16 6.20 5.76 5.92 5.87 6.02 6.11
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% 8.97 8.19 8.05 7.82 7.49 7.82 7.69 7.33 7.42 7.39 7.66 7.86
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2561 ปี 2562
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 16,404.47 127.16
กุมภาพันธ์ 24,432.35 116.06 310.03 2.77 20,462.02 124.33 24.00 0.10
มีนาคม 27,498.14 121.94 138.94 1.32 18,373.56 105.42 25.00 0.10
เมษายน 9,340.94 47.49 15.50 0.17 17,342.93 109.89 23.00 0.16
พฤษภาคม 10,998.21 67.90 3.00 0.04 103,416.83 716.15 380.46 4.05
มิถุนายน 23,106.66 153.58 42.60 0.13 172,376.89 1,217.31 317.91 3.17
กรกฎาคม 24,036.67 164.98 6.45 0.04 176,246.30 1,261.25 196.57 2.01
สิงหาคม 34,249.77 228.99 6,614.38 56.54 168,734.91 1,211.35 196.91 1.98
กันยายน 26,211.29 220.65 2,639.87 16.28 193.96 1.96
ตุลาคม 26,761.62 225.86 1,565.35 8.71 142.69 1.43
พฤศจิกายน 5,920.00 50.74 300.00 1.50 189.59 1.88
ธันวาคม 98.21 1.00
รวม 153,662.73 900.93 82,428.27 685.41 681,458.65 4,772.17 1,788.27 17.85
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2559 2560 2561 2562 2563
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 124,459.20 678.19 96,428.00 579.34 153,662.73 900.93 681,458.65 4,772.17 720,553.49 3,782.53
ส่งออก 581,537.35 4,839.25 320,522.79 2,321.67 82,428.27 685.41 1,788.27 17.85 317.56 3.24

Back to Top