ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2564 2565 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.181.217.8214.8417.4225.6316.844.21.364.095.231.18 4,815.84

สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 9,641,924 10,140,007 9,070,116 11,094,796 -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 13,158,388 13,863,471 14,049,006 15,960,315 -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 13,105,804 13,792,999 13,044,242 15,506,825 -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นเกิน 14.5% 6.27 6.45 6.44 6.31
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% 8.15 8.15 8.06 7.93
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 26.50 0.31
กุมภาพันธ์ 380,206.60 1,930.63 190.25 1.95 397,338.33 2,031.82 106.00 1.17
มีนาคม 340,346.89 1,851.90 127.31 1.29 412,773.04 2,550.64 10.00 0.11
เมษายน 202,892.57 1,127.70 127.20 1.37 209,283.99 1,625.23 1,477.50 10.58
พฤษภาคม 239,734.69 1,316.94 45.10 0.42 371,579.25 2,952.28 13,982.00 133.35
มิถุนายน 104,613.84 584.64 5.00 0.05 199,503.28 1,585.31 12,847.00 126.41
กรกฎาคม 167,314.08 943.68 55.00 0.49 169,515.10 1,365.18 5.00 0.06
สิงหาคม 151,004.30 923.17 15.00 0.14 74,027.71 612.33 15.00 0.18
กันยายน 1,361.32 7.66 10.00 0.09 26.50 0.36
ตุลาคม 278.28 1.64 20.00 0.18
พฤศจิกายน 26.50 0.33
ธันวาคม 10.00 0.10
รวม 1,587,752.55 8,687.96 631.36 6.41 1,834,020.67 12,722.79 28,495.50 272.54
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 96,428.00 579.34 153,662.73 900.93 681,458.65 4,772.17 1,587,752.55 8,687.96 1,834,020.67 12,722.79
ส่งออก 320,522.79 2,321.67 82,428.27 685.41 1,788.27 17.85 631.36 6.41 28,495.50 272.54

Back to Top