ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2564 2565 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวนาปรัง 18.931.8327.4611.156.553.220.580.240.07 4,916.59

สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 6,620,845 7,964,554 7,170,258 4,553,778 5,310,446
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 10,456,546 12,066,980 10,995,474 7,342,062 8,342,709
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 10,403,248 12,035,344 10,922,437 7,220,559 8,307,141
หน่วย : บาท/ตัน
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวเปลือกนาปีรวม 9,445.44 9,152.17
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 11,812.00 11,862.00 11,823.00 11,836.00
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว 10,658.00 10,699.00 10,649.00 10,862.00
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้น 9,613.00 9,615.00 9,620.00 9,690.00
ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์หอมปทุมธานี1 ความชื้น > 25% 8,640.00 8,731.00 8,869.00 8,751.00
ข้าวเปลือกเจ้านาปรังความชื้น 15% 9,148.00 9,312.00 9,068.00
ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น 15% 9,001.00 9,148.00 9,312.00 9,068.00
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 3,507.32 47.68 550,317.77 9,358.38 4,302.66 42.99 422,075.98 7,834.35
กุมภาพันธ์ 3,286.05 34.07 400,205.55 8,220.70 2,937.05 30.65 427,733.53 8,002.00
มีนาคม 2,323.07 38.40 520,501.17 10,963.29 2,364.31 25.01 323,746.47 6,692.74
เมษายน 1,686.42 27.16 643,877.70 14,552.01 2,136.28 34.03 327,037.08 6,385.45
พฤษภาคม 3,711.78 87.24 463,780.45 11,139.59 1,324.74 29.62 319,279.92 6,201.58
มิถุนายน 6,844.68 58.94 344,083.21 7,807.94 1,463.48 37.28 389,335.04 7,114.92
กรกฎาคม 7,455.91 62.64 409,450.83 7,990.69 1,264.89 24.72 419,580.15 7,466.57
สิงหาคม 6,356.40 72.86 364,558.38 7,476.94 639.85 21.54 591,716.95 9,711.46
กันยายน 3,839.24 40.89 390,257.59 7,645.73 654.96 13.27 638,405.30 10,867.65
ตุลาคม 2,354.72 41.70 445,143.70 8,560.50 1,174.48 21.01 773,822.79 12,187.67
พฤศจิกายน 1,962.19 31.40 721,779.43 13,072.38 5,806.60 75.94 755,496.36 12,771.32
ธันวาคม 1,916.03 36.72 480,103.72 9,257.22 1,147.30 25.88 729,139.69 12,522.65
รวม 45,243.80 579.71 5,734,059.48 116,045.37 25,216.59 381.94 6,117,369.24 107,758.36
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564 2565
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 14,988.21 398.34 32,705.90 493.23 45,243.80 579.71 25,216.59 381.94 1,636.89 47.19
ส่งออก 11,232,176.27 182,081.67 7,583,661.55 130,584.56 5,734,059.48 116,045.37 6,117,369.24 107,758.36 1,657,856.80 27,481.89

Back to Top