ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2563 2564 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวนาปรัง 13.6631.2628.1215.744.673.61.970.670.31 4,071.48

สถานการณ์การผลิต

2558 2559 2560 2561 2562
ผลผลิต (ตัน) 5,346,915 3,109,866 6,620,845 7,690,995 7,170,258
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 8,460,759 5,137,685 10,456,546 11,703,577 10,995,474
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 8,408,794 5,079,669 10,403,248 11,663,926 10,922,437
หน่วย : บาท/ตัน
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวเปลือกนาปีรวม 8,694.54 7,939.02 7,665.71 7,891.03 7,980.49 7,936.49 7,848.60 8,773.62 9,175.28 10,368.13 10,324.45 10,053.87
ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์หอมปทุมธานี1 ความชื้น 15% 9,669.00 10,117.00 10,367.00 10,767.00 10,063.00 9,598.00 9,398.00 10,043.00 9,235.00 9,082.00 9,202.00 9,016.00
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 15,145.00 15,590.00 15,721.00 15,646.00 15,726.00 15,771.00 15,508.00 16,035.00 16,562.00 16,291.00 14,322.00 13,529.00
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว 9,764.00 10,187.00 10,410.00 10,734.00 11,347.00 11,843.00 11,939.00 12,969.00 14,353.00 14,857.00 14,003.00 13,633.00
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้น 8,968.00 9,206.00 9,368.00 9,486.00 10,340.00 10,916.00 11,257.00 13,055.00 14,603.00 13,716.00 13,408.00 12,891.00
ข้าวเปลือกเจ้านาปรังความชื้น 15% 7,620.00 7,610.00 7,837.00 7,834.00 7,782.00 7,694.00 7,897.00 7,827.00 7,921.00
ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์หอมปทุมธานี1 ความชื้น > 25% 8,860.00 8,890.00 8,791.00 9,203.00 8,570.00 8,187.00 7,992.00 8,553.00 7,766.00 7,611.00 7,764.00 7,571.00
ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น 15% 7,745.00 7,646.00 7,610.00 7,837.00 7,834.00 7,782.00 7,694.00 7,897.00 7,827.00 7,921.00 7,881.00 7,705.00
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2561 ปี 2562
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Back to Top