ปฏิทินสินค้าเกษตร

สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 24,934,349 25,177,856 24,064,170 26,423,822 -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 59,220,823 59,980,731 61,197,134 62,437,542 -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 54,962,767 55,627,198 54,108,276 60,093,788 -
หน่วย : บาท/ตัน
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ข้าวเปลือกนาปีรวม 9,445.44 9,152.17
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 11,812.00 11,862.00 11,823.00 11,836.00
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดยาว 10,658.00 10,699.00 10,649.00 10,862.00
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้น 9,613.00 9,615.00 9,620.00 9,690.00
ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์หอมปทุมธานี1 ความชื้น > 25% 8,640.00 8,731.00 8,869.00 8,751.00
ข้าวเปลือกเจ้านาปรังความชื้น 15% 9,148.00 9,312.00 9,068.00
ข้าวเปลือกเจ้านาปี ความชื้น 15% 9,001.00 9,148.00 9,312.00 9,068.00
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 3,507.32 47.68 550,317.77 9,358.38 4,302.66 42.99 452,075.98 8,240.46
กุมภาพันธ์ 3,286.05 34.07 400,205.55 8,220.70 2,937.05 30.65 427,957.63 8,007.06
มีนาคม 2,323.07 38.40 520,501.17 10,963.29 2,364.31 25.01 323,746.47 6,692.74
เมษายน 1,686.42 27.16 643,877.70 14,552.01 2,136.28 34.03 327,037.08 6,385.45
พฤษภาคม 3,711.78 87.24 463,780.45 11,139.59 1,324.74 29.62 319,279.92 6,201.58
มิถุนายน 6,844.68 58.94 344,083.21 7,807.94 1,463.48 37.28 389,335.04 7,114.92
กรกฎาคม 7,455.91 62.64 409,450.83 7,990.69 1,264.89 24.72 419,580.15 7,466.57
สิงหาคม 6,356.40 72.86 364,558.38 7,476.94 639.85 21.54 591,716.75 9,711.46
กันยายน 3,839.24 40.89 390,257.59 7,645.73 654.96 13.27 638,405.30 10,454.24
ตุลาคม 2,354.72 41.70 445,143.70 8,560.50 1,174.48 21.01 773,846.79 12,188.31
พฤศจิกายน 1,962.19 31.40 721,779.43 13,072.38 5,806.60 75.94 782,829.36 13,128.95
ธันวาคม 1,916.03 36.72 480,103.72 9,257.22 1,147.30 25.88 850,870.14 14,179.41
รวม 45,243.80 579.71 5,734,059.48 116,045.37 25,216.59 381.94 6,296,680.60 109,771.15
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564 2565
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 14,988.21 398.34 32,705.90 493.23 45,243.80 579.71 25,216.59 381.94 2,740.04 84.81
ส่งออก 11,232,176.27 182,081.67 7,583,661.55 130,584.56 5,734,059.48 116,045.37 6,296,680.60 109,771.15 3,878,350.11 65,980.92

Back to Top