ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2564 2565 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กาแฟ 0.661.929.5129.737.1213.077.110.470.44 24.49

สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 26,855 24,688 26,424 22,414 21,771
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 290,324 296,047 274,384 255,232 268,211
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 262,965 270,605 246,894 223,690 228,555
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สารกาแฟ (โรบัสต้า) 64.66 67.96 68.00
ผลกาแฟ อราบิก้า สด 15.46 14.18 15.32
สารกาแฟ (อราบิก้า) 145.62 139.37 140.12 139.50
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 1,535.09 313.58 1,739.04 207.52 1,453.12 347.67 1,888.49 235.92
กุมภาพันธ์ 1,877.38 353.05 2,608.50 316.74 1,617.99 361.07 2,191.76 274.32
มีนาคม 1,913.25 374.98 2,505.26 280.61 1,916.25 465.47 1,867.16 249.87
เมษายน 5,581.67 579.00 2,373.53 278.59 4,530.72 566.63 2,163.98 251.94
พฤษภาคม 7,958.47 618.19 1,729.40 228.61 7,735.05 722.61 2,061.22 272.50
มิถุนายน 13,935.55 986.89 2,122.81 298.77 10,945.58 879.96 1,704.28 243.63
กรกฎาคม 7,398.63 595.27 2,027.73 239.50 6,510.38 644.21 1,666.12 243.05
สิงหาคม 9,951.79 903.46 2,183.99 275.14 8,080.97 707.14 1,987.14 313.66
กันยายน 8,976.29 817.16 2,485.33 275.25 9,927.29 826.61 2,557.54 376.68
ตุลาคม 9,517.70 876.85 2,297.88 269.40 10,723.51 908.96 1,988.33 314.42
พฤศจิกายน 7,801.58 752.50 2,563.06 324.10 10,106.50 990.69 2,384.70 333.04
ธันวาคม 2,167.43 457.58 2,260.80 281.05 2,432.51 490.12 2,112.22 310.08
รวม 78,614.82 7,628.52 26,897.32 3,275.26 75,979.87 7,911.14 24,572.94 3,419.08
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564 2565
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 78,891.42 7,622.33 60,899.54 6,120.95 78,614.82 7,628.52 75,979.87 7,911.14 2,166.54 413.21
ส่งออก 29,709.20 3,434.00 26,033.65 3,070.34 26,897.32 3,275.26 24,572.94 3,419.08 5,886.26 859.52

Back to Top