ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2563 2564 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กาแฟ 0.712.0610.1231.2838.6910.885.910.35 24.04

สถานการณ์การผลิต

2559 2560 2561 2562 2563
ผลผลิต (ตัน) 30,579 25,909 23,617 29,307 -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) 270,859 269,585 - - -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 254,947 253,054 257,761 258,021 -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
สารกาแฟ (โรบัสต้า) 64.24 68.00 68.00
ผลกาแฟ อราบิก้า สด 21.75 20.00 20.00
สารกาแฟ (อราบิก้า) 113.79 113.39 115.64
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2562 ปี 2563
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Back to Top