สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) 46,015 48,147 36,935 32,136 -
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) - - 21,521 20,674 -
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 21,334 21,631 48,795 38,805 -
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 27.36 1.40 3,711.12 204.85 305.32 0.89 3,790.41 135.99
กุมภาพันธ์ 45.14 1.11 3,573.19 190.34 380.14 1.80 4,653.82 145.72
มีนาคม 119.34 1.59 3,440.69 144.02 298.05 1.17 4,325.74 179.92
เมษายน 1,196.35 66.16 245.29 1.36 3,588.70 173.96
พฤษภาคม 2.52 0.58 1,630.02 103.37 303.00 3.38 3,738.27 192.39
มิถุนายน 600.77 2.02 2,162.98 106.71 258.93 1.66 3,318.12 167.90
กรกฎาคม 453.39 1.48 2,535.67 115.62 194.32 1.71 3,248.60 150.70
สิงหาคม 460.19 1.37 3,475.56 148.68 215.95 0.86 4,388.72 178.00
กันยายน 476.97 0.88 3,332.33 157.16 360.28 5.80 3,519.39 168.98
ตุลาคม 215.79 1.30 8,220.57 183.44 297.25 4.64 3,216.25 233.92
พฤศจิกายน 238.84 1.54 4,743.86 153.03
ธันวาคม 88.80 1.72 3,375.92 165.14
รวม 2,729.12 14.99 41,398.26 1,738.51 2,858.55 23.28 37,788.01 1,727.47
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 1,515.15 21.21 1,288.68 20.59 800.43 19.45 2,729.12 14.99 2,858.55 23.28
ส่งออก 53,141.59 2,786.25 56,489.99 2,823.10 54,967.64 2,649.23 41,398.26 1,738.51 37,788.01 1,727.47

Back to Top