ปฏิทินสินค้าเกษตร

สินค้า 2564 2565 ผลิต
(1000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กระเทียม 0.294.0221.8967.236.57 75.60

สถานการณ์การผลิต

2560 2561 2562 2563 2564
ผลผลิต (ตัน) - 90,982 - 76,839 75,444
เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) - 85,914 - 70,161 69,140
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) - 85,784 - 70,056 68,943
หน่วย : บาท/กก.
ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
เดือน ปี 2563 ปี 2564
นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
มกราคม 7,892.56 135.88 36.40 5.18 4,612.15 88.49 148.73 7.81
กุมภาพันธ์ 11,570.72 191.29 22.13 3.01 5,832.35 115.55 173.79 6.82
มีนาคม 7,037.93 139.02 30.55 3.76 3,963.36 83.15 111.40 6.02
เมษายน 4,222.21 77.19 32.34 6.60 3,437.29 67.74 38.43 4.08
พฤษภาคม 7,683.62 141.78 29.65 3.94 5,175.78 109.59 18.74 3.16
มิถุนายน 9,952.56 179.74 26.25 3.06 4,212.05 82.64 22.90 3.64
กรกฎาคม 7,475.05 133.96 37.67 4.16 6,801.88 122.44 24.20 3.63
สิงหาคม 4,997.78 90.94 114.82 6.13 3,943.74 77.94 618.25 26.95
กันยายน 6,732.54 124.29 74.82 5.68 3,592.69 82.72 103.75 9.59
ตุลาคม 4,960.01 109.76 457.54 31.59 2,909.00 64.30 198.48 7.12
พฤศจิกายน 7,122.46 136.91 227.25 14.59 3,227.08 74.30 507.61 17.31
ธันวาคม 4,605.65 100.28 314.26 19.81 2,605.18 64.11 464.62 20.66
รวม 84,253.10 1,561.04 1,403.68 107.50 50,312.54 1,032.98 2,430.88 116.79
หน่วย : ปริมาณ (ตัน) , มูลค่า (ล้านบาท)
2561 2562 2563 2564 2565
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
นำเข้า 82,528.93 1,623.29 98,551.68 1,699.80 84,253.10 1,561.04 50,312.54 1,032.98 13,472.96 278.37
ส่งออก 418.52 37.48 254.75 36.20 1,403.68 107.50 2,430.88 116.79 877.51 30.73

Back to Top