สินค้าเกษตรสำคัญ

การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร

ครัวเรือนเกษตร

เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร

หน่วย: บาท/ครัวเรือน
รายการ ปีเพาะปลูก
2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61
รายได้ 219,912 223,296 225,835 240,231 247,743 268,303 283,259 300,565 309,278 370,040.29
รายได้เงินสดเกษตร 132,184 135,351 137,175 140,565 146,334 148,240 148,390 157,373 160,932 197,373.30
รายได้เงินสดนอกเกษตร 87,728 87,945 88,660 99,666 101,409 120,063 134,869 143,192 148,346 172,666.98
รายจ่าย 174,893 180,586 190,125 197,204 207,015.55 229,955 229,828 248,170 243,178 297,984.07
รายจ่ายเงินสดเกษตร 74,711 76,719 79,961 83,117 88,709 99,770 91,326 100,281 101,957 122,890.19
รายจ่ายเงินสดนอกเกษตร 100,182 103,867 110,164 114,087 118,306.55 130,185 138,502 147,889 141,221 175,093.88
รายได้สุทธิ
รายได้เงินสดสุทธิเกษตร 57,473 58,632 57,214 57,448 57,625 48,470 57,063 57,091 58,975 74,483.11
รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน1 145,201 146,577 145,874 157,114 159,034 168,533 191,932 200,283 207,321 247,150.10
เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้2 45,019 42,710 35,710 43,027 40,727.45 38,348 53,430 52,394 66,100 72,056.22
ทรัพย์สิน-หนี้สิน
ทรัพย์สินเดำเนินงานและหมุนเวียนต้นปี 955,486 961,878 1,019,088 1,007,005 121,189 118,730 118,823 142,991 122,933 159,831.04
ขนาดหนี้สินต้นปี 53,885 54,409 54,061 59,808 76,697 82,572 100,977 117,346 122,695 123,454.08
ข้อมูลพื้นฐาน
ขนาดครัวเรือน 4.06 4.01 3.94 3.88 4 3.96 4.21 4.04 3.91 3.83
ขนาดเนื้อที่ถือครอง 22.44 25.43 25.42 25.25 25.28 25.26 25.28 25.26 25.22 23.15

หมายเหตุ:

1 รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน = รายได้เงินสดสุทธิเกษตร + รายได้เงินสดนอกเกษตร
2 เงินสดคงเหลือก่อนการชำระหนี้ = รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือน - รายจ่ายเงินสดนอกเกษตร

ปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน

สินค้า กลุ่มสินค้า 2563 2564 ผลิต
(1,000 ตัน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
กระเทียม พืชผัก 0.48.7219.3668.423.1 82.714
กาแฟ ไม้ผลไม้ยืนต้น 1.23.1910.7134.1142.374.883.54 18.598
ข้าวนาปรัง พืชไร่ 13.6631.2628.1215.744.673.61.970.670.31 4,071.478
ข้าวนาปี พืชไร่ 7.139.098.3861.229.922.490.990.370.41 24,875.757
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชไร่ 0.311.099.3215.8917.2326.1314.54.020.93.555.591.47 4,510.123
ถั่วลิสง พืชไร่ 2.0421.7818.9210.948.697.40.331.9610.3515.651.490.45 29.299
ถั่วเขียว พืชไร่ 5.465.583.6810.7434.0818.20.321.9313.855.40.750.01 90.898
ถั่วเหลือง พืชไร่ 0.140.485.1235.035.052.20.061.6427.1821.981.12 38.892
ทุเรียน ไม้ผลไม้ยืนต้น 1.622.25.6215.1819.1411.7612.2919.416.272.022.232.26 1,145.919
ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลไม้ยืนต้น 5.467.488.949.758.5468.5468.5468.5468.5468.5468.5468.546 17,462.572
มะพร้าวผลแก่ อื่นๆ 5.86.569.110.0911.7111.1210.898.987.886.55.026.35 845.735
มังคุด ไม้ผลไม้ยืนต้น 0.440.911.4112.9525.0215.3817.8820.075.190.320.10.33 381.148
มันฝรั่ง พืชผัก 0.128.123.450.590.443.646.3912.454.0810.120.65 127.264
มันสำปะหลัง พืชผัก 3.855.488.518.0121.6924.86.323.42.031.191.762.97 29,493.339
ยางพารา ไม้ผลไม้ยืนต้น 10.987.4532.126.139.089.149.210.1510.110.5512.1 4,908.184
ลองกอง ไม้ผลไม้ยืนต้น 0.010.172.747.817.7817.3439.4822.242.43 114.506
ลำไย ไม้ผลไม้ยืนต้น 9.835.983.811.541.451.9111.4523.976.479.2511.5312.81 993.362
ลิ้นจี่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 0.097.7655.3632.744.040.01 31.396
สับปะรดโรงงาน พืชไร่ 8.148.819.069.613.216.29.695.422.298.324.94.37 1,465.347
ส้มเขียวหวาน อื่นๆ 20.0417.239.213.131.391.261.212.662.657.0515.918.27 193.437
หอมหัวใหญ่ พืชผัก 4.2312.5828.352.32.59 40.740
หอมแดง พืชผัก 1.046.631.590.693.5410.8124.9518.7425.565.570.88 145.843
เงาะ ไม้ผลไม้ยืนต้น 0.160.050.2713.2938.8818.146.8513.696.961.680.020.01 292.211

การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตร

รายการ TYPE 2557 2558 2559 2560 2561 2562 (ธ.ค.)
กาแฟ ส่งออก 7,028.20 6,097.39 4,316.28 4,090.19 3,427.67 3,070.23
ทุเรียน ส่งออก 13,843.10 15,563.24 20,049.98 24,942.95 35,398.78 51,181.42
มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ส่งออก 90,771.11 93,982.84 80,057.64 72,723.25 74,086.90 55,924.31
ข้าวรวม ส่งออก 174,851.09 155,912.02 154,733.30 175,160.78 182,081.67 130,584.56
มังคุด ส่งออก 4,835.37 4,349.76 4,308.35 7,445.79 7,289.33 16,729.15
ยางธรรมชาติ ส่งออก 244,739.87 193,832.96 167,016.09 215,776.97 158,793.41 136,265.58
สับปะรด ส่งออก 23,602.77 27,425.41 30,160.97 27,040.41 19,046.53 15,660.51
มะพร้าว ส่งออก 866.08 1,450.96 1,327.34 1,493.75 1,990.06 2,221.50
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งออก 5,154.83 716.74 4,839.25 2,321.67 685.41 17.85
ปาล์มน้ำมัน ส่งออก 11,589.13 4,089.40 4,827.18 11,925.71 11,160.23 6,844.40
ลำไย ส่งออก 14,051.85 15,813.15 20,566.26 32,874.59 28,767.16 30,474.90
ลิ้นจี่ ส่งออก 430.78 308.34 304.88 267.11 283.74 252.27
เงาะ ส่งออก 543.41 506.97 550.30 515.52 549.71 603.59
กาแฟ นำเข้า 6,419.57 7,198.45 6,735.51 8,071.26 7,622.33 6,120.95
ข้าวรวม นำเข้า 232.05 530.53 338.92 472.49 398.34 493.23
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นำเข้า 128.45 783.99 678.19 579.34 900.93 4,772.17
ทุเรียน นำเข้า 24.20 28.28 63.43 20.87 64.04 291.14
ปาล์มน้ำมัน นำเข้า 5,178.10 5,244.34 5,281.58 4,471.98 3,456.50 3,187.27
มะพร้าว นำเข้า 504.71 383.45 660.70 977.77 419.01 400.16
มังคุด นำเข้า 22.59 464.54 291.14 113.38 371.81 0.51
มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ นำเข้า 2,780.22 7,052.22 11,219.09 12,812.45 8,761.69 8,341.21
ยางธรรมชาติ นำเข้า 1,435.57 1,510.91 1,909.65 1,931.27 2,360.04 2,536.48
ลำไย นำเข้า 5.45 4.48 10.33 3.92 23.28 10.93
ลิ้นจี่ นำเข้า 2.91 3.18 0.20 1.04 0.83 1.03
สับปะรด นำเข้า 47.05 50.75 141.63 116.29 61.56 38.50
เงาะ นำเข้า 5.49 1.21 4.39 0.57 - 1.05

หน่วย : มูลค่าล้านบาท